Μόνο αν το απαιτεί η μονάδα κατόπιν ειδικής μέτρησης γίνεται συμπλήρωση.